Показано с 1 по 9 из 9

Тема: КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬ

 1. #1
  Ваш знакомый
  Guest

  КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬ

  А

  а союз *хIаьта (противит.) он поехал, а я остался дома из дIавахар, хIаьта со цIагIа висар *амма (противит.) *дале а (противит.) *а (противит.) междом. *хIа (воскл.) а, так это были вы! хIа, шо дар уж! *хIай (вопр.) что ты сказал, а? фу аьлар Iа, хIай?
  абажур сущ. *лампа кад
  абазинец сущ. *абазо
  абазинский прил. *абазой
  абазинцы сущ. *абазой
  абрек сущ. *эбарг
  абрикос сущ. *гIамагIа
  абрикосовый прил. *гIамагIай
  абсолютно нареч. *дувцилга йоаццаш
  абсурд сущ. *дош доацар *кIаддабоацар *цхьаккха маIан доацар
  аварец сущ. *жIайхо
  автогонки сущ. *машинаш лаккхар
  авторитет сущ. *лархIар *сий он пользуется авторитетом авторитет йолаш ва из
  ага междом. *ахIа ага, попался! ахIа, кIалвисарий хьо!
  ад сущ. *жожагIате *Iазап (перен.)
  адамово яблоко сущ. *лака шод
  адат сущ. *Iаьдал *аьдал
  адский прил. *Iазапе (перен.) *жожагIатен *лоа ца даллал хала (перен.) адская боль лоа ца даллал хала лазар
  азарт сущ. *шокъ войти в азарт шокъ я
  азартно нареч. *шокъ ена работать с азартом шокъ ена болх бе
  азартный прил. *шокъ йоагIа
  азербайджанец сущ. *гIажаро *пирсаьн
  аист сущ. *чкъаьрийдуарг
  ай междом. *оффой (испуг, удивл.) ай, больно! оффой, лозову! *эхI (удивл., одобр.)
  айва сущ. *хьайба
  айвовый прил. *хьайбай
  айда *гIо вай айда на базар! гIо вай базар тIа!
  айран сущ. *ета шура
  акация сущ. *кIарцхал
  аккуратно нареч. *ший ханнахьа (своевременно) *лаьрххIа (опрятно)
  активно нареч. *хьинаре *кадай
  активность сущ. *хьинаре хилар
  аллах сущ. *даьла
  алчность сущ. *йоакхал *сутара хилар *сутарал
  алчный прил. *яькха *сутара
  алый прил. *сийрда цIе
  алыча сущ. *хьаьрса хьач *хьуна хьач
  амбиция сущ. *амбици удариться в амбицию чIоагIа дегабуамбар *ше нахал тIех хетар
  аморальность сущ. *эздел доацаш хилар *харцахьарча новкъа хилар
  аморальный прил. *эзди доаца *эздел доаца
  амулет сущ. *жай *хIайкал
  анафема сущ. *вий предать анафеме вий кхайкае
  ангел сущ. *малайк
  ангельский прил. *малайка
  антипатия сущ. *цабезам *дегазал
  араб сущ. *Iарбе
  арабский прил. *Iарбий
  арба сущ. *ворда
  арбуз сущ. *харбаз
  арбузный прил. *харбаза
  арест сущ. *лацар *соцабар (юрид.)
  арестант сущ. *тутмакх *лаьца саг
  арестовать глаг. *лаьца набахта чуволла
  армейский прил. *арме *эскара
  армия сущ. *эскар *арми
  армяне сущ. *эрмалой
  армянин сущ. *эрмало
  армянский прил. *эрмалой
  аромат сущ. *хоза хьаж
  арык сущ. *тоатал *сангар *хий дилла яьккха сангар
  аул сущ. *юрт
  аульный прил. *юрта
  ах междом. *айяхь (воскл.) ахать айяхь яха


  Б

  баба сущ. *моллагIа кхалсаг (женщина) *сесаг (жена) *эсала маIа саг (перен.о мужчине)
  баба-яга сущ. *гIарбаш
  бабий прил. *сийсага бабий платок сийсага йовлакх
  бабочка сущ. *кIормац
  бабушка сущ. *даь нана (мать отца) *наьна нана (мать матери)
  бакенбарды сущ. *лерга юхера мож
  балагур сущ. *сакъердаме саг *бегаш бола саг
  балагурить глаг. *сакъердам баккха *бегаш бе
  балованный прил. *во Iомадаь *бочадаьккха
  баловать глаг. *боча даккха *во Iомаде
  баловаться глаг. *харцахьа лела *аьрдагIа лела *во лела
  банальность сущ. *дукха дийца кIордадаьр
  банальный прил. *дукха дийца кIордадаь
  банда сущ. *къуй *эбаргий *гIаьрхой
  бандит сущ. *гIаьрхо
  бандитский прил. *бандитски *гIаьрхой
  банный прил. *бане
  баня сущ. *бани
  барабан сущ. *фата
  барабанить глаг. *фата енна
  барабанщик сущ. *фаттанча
  баран сущ. *устагIа *ка
  бараний прил. *кома *устагIан *кхакхий (из бараньей шкуры) бараний тулуп кхакхий кетар
  баранина сущ. *устагIан дулх
  барахлить глаг. *во болх бу (плохо работать)
  барахло сущ. *тиша хIамаш (старые вещи) *пайдана йоаца хIама (бесполезная вещь)
  барахтаться глаг. *веттавла барахтаться в воде хи чу веттавала
  барашек сущ. *Iаьхар *тоабаь элтар (мех)
  барс сущ. *цIокъ
  барсук сущ. *борцакх
  барсучий прил. *борцакха
  бархан сущ. *гIомара гув
  батыр сущ. *турпал
  бах междом. *данг *тIох
  бахрома сущ. *чачакх
  бахча сущ. *харбазий кха
  башлык сущ. *палчакх
  башмак сущ. *ботинка
  башня сущ. *вIов
  баянист сущ. *пандарча
  бдительность сущ. *фел
  бдительный прил. *фе будь бительным фе хилалаш
  бег сущ. *вадар
  бегать глаг. *къехка (избегать) *ада
  беглец сущ. *веддар
  бегом нареч. *ведда (удар-е на "о")
  беготня сущ. *дIа-саадар
  бегство сущ. *вадар
  бегун сущ. *водаш вар *удар
  бегунья сущ. *йодар *удар
  беда сущ. *бала *сагото
  бедность сущ. *къел
  бедный прил. *къе *миска (несчастный)
  бедренный прил. *воро
  бедро сущ. *ворув *ха
  бедствие сущ. *боккха бохам
  бежать глаг. *вада *чехка лела (спешить)
  беженец сущ. *ведда вахар
  без предлог/послелог *эшаш (про время) *доацаш безаварийный авари йоаца *ца=
  безветренный прил. *мух боаца
  безветрие сущ. *мух цахилар
  безводный прил. *хий цахилар
  безвредный прил. *зуламе доаца *зене доаца
  безвременно нареч. *ха йоацаш
  безвременный прил. *ха йоаца *ханал хьалха
  безвыходный прил. *де хIама доаца (о ситуации)
  бездельник сущ. *деш хIама доацар *дер дайнар
  безденежье сущ. *ахча цахилар *ахча цатоъар
  бездомный прил. *цIа доаца
  бездонный прил. *бух боаца *геттара кIоарга
  безобидный прил. *аьсала (без вреда) *зене доаца (без вреда) *вас хила хIама доаца (без обиды)
  безобразие сущ. *ийрча хIама (воскл.)
  безобразничать глаг. *во лела
  безопасно нареч. *кхерам боацаш
  безопасность сущ. *кхерам цахилар
  безработица сущ. *балхазал *бе болх боацаш хилар
  безработный прил. *бе болх боаца
  безрадостный прил. *дика хетар доаца
  безымянный палец сущ. *цIи йоаца пIелг
  белить глаг. *кIайде (отбеливать) *кIир тоха (красить, осущ.побелку)
  белка сущ. *бIарашдуарг
  белый прил. *сийрда (светлый) белые ночи сийрда бийсаш *кIай
  берег сущ. *латта (суша) *берд *йист берег моря форда йист
  бережливость сущ. *кхом
  бережливый прил. *кхом беш вола
  береза сущ. *дакх
  березовый прил. *дакха
  беременеть глаг. *берах хила
  беременная сущ. *берагIаяр прил. *берах йола
  беременность сущ. *пхоарал
  беречь глаг. *кходе (экономить) *лораде (оберегать) *гадаккха (оберегать)
  беркут сущ. *йоккха аьрзи
  бес сущ. *шайтIа бес меня попутал шайтIа тувлаваьв со
  беседа сущ. *къамаьл
  бесконечно нареч. *доазув доацаш *ца хадаш *чаккхе йоацаш
  бесконечность сущ. *ца хадеш хилар *чаккхе цахилар
  бесплатный прил. *мах ца боаккха *мах боаца
  беспокоить глаг. *саготде (волновать) *новкъа хила (мешать)
  бесполезно прил. *пайдана доацаш
  беспорядок сущ. *порядок йохар *порядок цахилар
  бессмертный прил. *лерг доаца *довргдоаца
  бессовестно нареч. *эхь ца хеташ
  бессовестный прил. *эхь доаца *тешам боаца
  бинокль сущ. *турмал
  битва сущ. *тIом *латар
  бить глаг. *детта (ударять) *дохаде (разбивать) *хIалакве (уничтожать) *етта (уничтожать)
  благодарить глаг. *баркал ала благодарю вас! баркал шоана!
  благодарность сущ. *баркал не стоит благодарности баркал ала хIама дац
  благословение сущ. *ловца баккхар
  благословить глаг. *ловца баккха
  блеск сущ. *къагар
  блестеть глаг. *лепа *къега
  блестящий прил. *къега *доага
  ближайший прил. *эггара хьалхагIара (по времени) *эггара кхоачарагIа вола (о родстве) *эггара гаргагIара (по месту)
  ближний прил. *гаргагIара (по месту) *юхьехьара (по месту)
  близкий прил. *кхоаччара (о родстве) *гаргара (о месте) *юхера (о месте)
  близко нареч. *гарга *юхе
  близнецы сущ. *шоладаь бераш
  близорукий прил. *гаьнара хIама дика гуш хилар
  блондин сущ. *кера саг
  блондинка сущ. *кера кхалсаг
  блоха сущ. *сагал
  блюдо сущ. *оаркхув (посуда) *даар (кушанье)
  бог сущ. *даьла слава богу далла хоастам ба
  богатство сущ. *вIоахел *рузкъа *ахча
  богатый прил. *вIаьхий *безача маьха (дорогой) *хьийкъа (обильный)
  богач сущ. *вIахий саг
  богачка сущ. *яьIаьхий саг
  бок сущ. *оагIув
  боковой прил. *оагIоцара *оагIорахьара
  более нареч. *дукхагIа
  болезненный прил. *могаш доаца *лазар деш
  болезнь сущ. *цамагар *лазар
  болеть глаг. *лаза (испытывать боль) голова болит корта лаза *сагота хила (перен.за кого-либо) *цамогаш хила (быть в болезненном состоянии)
  болото сущ. *ушал
  боль сущ. *лазар головная боль корта лазар
  больно нареч. *лозадеш мне больно со лозаву
  больной сущ. *цамогаш вар *унахо прил. *цамогаш дола
  больше нареч. *дукхагIа
  большой прил. *доккха большой город йоккха город
  большой палец сущ. *нана пIелг
  болячка сущ. *кIомарг
  борец сущ. *кIалтохаргах лета саг *бугIа (спорт.)
  борода сущ. *мож бородатый старик мож яьнна воккха саг
  бородавка сущ. *пийг
  борьба сущ. *латар (спорт.) *къовсам (за что-то)
  ботинки сущ. *ботинкаш
  бочка сущ. *бешка
  боязливый прил. *зовза
  боязнь сущ. *кхерар
  бояться глаг. *кхера
  брат сущ. *воккхагIа вола воша (старший) *воша (также обращение)
  братишка сущ. *зIамагIа вола воша
  братство сущ. *вошал
  брать глаг. *эца (что) брать деньги в долг юхалург ахча эца *дига (кого-что) брать с собой детей шийца бераш дига *хьаэца (что) брать книгу со стола истола тIара книжка хьаэца *дахьа (кого-что) брать штраф гIод даккха
  бред сущ. *харц лер
  бредить глаг. *харц ле *набарагI ле
  брезгливость сущ. *дегаза хеташ хилар
  брезгливый прил. *дегаза хета
  брезговать глаг. *дегаза хета
  бритый прил. *даьша
  брить глаг. *даша
  бритье сущ. *дашар
  бровь сущ. *цIацкъам
  бросать глаг. *кхувса
  бросить глаг. *дIакхосса *Iокхосса
  брызгать глаг. *пурх бе (обрызгать, кого-нибудь) *цицхаш детта (напр.о дожде)
  брызги сущ. *цицхаш
  брынза сущ. *же нахча
  брысь междом. *оцист (воскл.)
  брюки сущ. *хачи *шарбал
  брюхо сущ. *кит
  бублик сущ. *чIорак
  бубны сущ. *йиъ саьнаш (карточ.)
  будить глаг. *сомадаккха
  будто союз *санна (словно)
  будущий прил. *тIадоагIа *хьатIахула
  буква сущ. *алап
  букварь сущ. *абат
  букет сущ. *зизай курс
  бульон сущ. *дилла *чорпа
  бумага сущ. *каьхат
  бурый прил. *бора бурый медведь бора ча
  бусы сущ. *гизгаш
  бутылка сущ. *шуша
  бутыль сущ. *йоккха шуша
  бывший прил. *хьалха хинна
  бык сущ. *уст
  быстро нареч. *чехка *сиха *масса
  быстрота сущ. *сихал *чехкал *массал
  быть глаг. *хила (иметься, разн."происходить", "находиться") я буду дома вечером сарахьа со цIагIа хургва


  В


  в предлог/послелог *юкъе (когда) в полночь бийсанна юкъе *=а (когда) в этом году укх шера *чу бумаги лежат в ящике каьхаташ дада яьшка чу *=е (куда, где) пойти в театр театре ваха
  в= *чу= (приставка обознач.движение внутрь предмета) вбить чутоха
  вам местоим. *шоана (датив.пад.от "вы")
  вами местоим. *шуца (творит.пад.от "вы") *шул (с вами, сравн.пад.от "вы")
  ванная сущ. *ванна йола цIа
  варенье сущ. *варени
  варить глаг. *кхехкаде варить суп суп кхехкае
  вариться глаг. *кхехка
  вата сущ. *боамби
  ватный прил. *боамбе
  ваш местоим. *шин (ваша, родит.пад.от "вы") *шун (ваша, отвеч.на вопр."чье,чья?") ваш дом шун цIенош *шун вар (в знач.сущ.муж.)
  ваша местоим. *шун яр (в знач.сущ.жен.)
  ваше местоим. *шун дар (в знач.сущ.)
  ваши сущ. *шун бараш (о родных)
  вбежать глаг. *чувада
  вбить глаг. *чутоха
  вблизи нареч. *юхе *гарга
  вверх нареч. *урагIа вверх по лестнице лоаме тIагIолла урагIа
  вверху нареч. *лакхе
  вдвое числит. *шозза (в 2 раза) *шолха (пополам)
  вдвоем нареч. *шиъ цхьан
  вдова сущ. *жеро
  вдовец сущ. *жерваьнна маIа саг *сесаг енна виса саг
  вдоль нареч. *дIоаххал
  вдох сущ. *сачуозар
  вдохнуть глаг. *фо чуоза *са чуоза
  вдруг нареч. *цIаьхха (неожиданно)
  ведро сущ. *ведар
  ведь частица *ма веди нас, ведь ты знаешь дорогу дIадига тхо, некъ ма бовзий хьона
  везде нареч. *массанахьа
  везти глаг. *дахьа (кого-что) *та (перен.на вопр кому?) ему везет вахар тайнад цунна *дига (кого-что)
  век сущ. *бIаь шу
  веки сущ. *бIарга ногIар (анат.)
  вена сущ. *миа
  веник сущ. *нув
  вера сущ. *ди (религ.) *тешар вера в людей нахах тешар
  веранда сущ. *уйче
  верблюд сущ. *маIа инкал
  верблюдица сущ. *кхал инкал
  веревка сущ. *муш
  веревочный прил. *муша
  верить глаг. *динах теша (религ., в кого-то) *теша (кому)
  вернуть глаг. *юхадоаладе (кого-что, заставить возвратиться) *юхадала (возватить, взятое)
  вернуться глаг. *юхава
  верх сущ. *бухь
  верхний прил. *лакхера
  вес сущ. *дозал (или "доазол"?)
  веселиться глаг. *сакъерда
  весело нареч. *сакъердаме
  весна сущ. *бIаьсти это было весной бIаьсти дар из
  весы сущ. *тараз
  весь сущ. *массава а (в знач сущ.) *деррига а местоим. *деррига
  ветер сущ. *мух слабый ветер гIийла мух
  ветка сущ. *ткъовро
  вечер сущ. *сайре теплый вечер йIайха сайре
  вечерами нареч. *сарахьа (???)
  вечеринка сущ. *сакъердам
  вечерний прил. *сайран
  вечером нареч. *сарахь
  вечно нареч. *даим жить вечно даим ваха
  вечность сущ. *даим хулар *ха йоацар
  вешать глаг. *хьалъолла
  вещь сущ. *хIама собирать вещи хIамаш хьагулъе
  взвесить глаг. *оза взвесить товар товар оза
  взгляд сущ. *бIарахьажар суровый взгляд бирса бIарахьажар
  вздох сущ. *садаккхар
  вздохнуть глаг. *садаккха
  взорвать глаг. *эккхийта
  взорваться глаг. *эккха
  взрослеть глаг. *кхе
  взрослый сущ. *кхийнар (в знач.сущ.) прил. *кхийна
  взятка сущ. *кхаъ *бIал (карточн.)
  взять глаг. *хьаэца взять деньги ахча хаэца *даккха (перен.(крепость и т.п.))
  вид сущ. *гуче (поле зрения) *бос (внешность) *кеп (внешность) *сибат (внешность)
  видеть глаг. *го (разн.знач.) я вижу свою ошибку сона гу сай гIалат *бIаргаго (глазами)
  видеться глаг. *вIаши го мы часто видимся тхо кас-каста вIаши гу
  видимо вв.слово *гучох *хеттаргахьа
  видимость сущ. *куц (подобие) это только одна видимость из духхьала куц да *гуш хилар хорошая видимость дика гуш хилар
  видимый прил. *хеталуш дола (только кажущийся) *гуш дола
  видно нареч. *гучох (ввод.слово) *гуш да
  видный прил. *гучча (заметный)
  вилка сущ. *хIама дуа мIара
  вилы сущ. *шода
  вина сущ. *бехк
  винный прил. *чхьагIара
  вино сущ. *чхьагIар
  виноград сущ. *комсаш
  виноградник сущ. *комсий беш
  винодел сущ. *чхьагIар доахар
  висеть глаг. *хьалъалла картина висит на стене сурт пенах хьалъулл
  висок сущ. *керта чоаж
  в итоге *юххера а
  вишневый прил. *боалий
  вишня сущ. *боал
  включить глаг. *включить де
  вкус сущ. *чам сладкий вкус мерза чам
  вкусный прил. *чам болаш
  влага сущ. *тIоадал хий
  владеть глаг. *леладе ха (уметь пользоваться) *доал де *ха (уметь, искусством и т.п.)
  власти сущ. *хьакимаш
  власть сущ. *Iаьдал
  влево нареч. *аьрдехьа
  влить глаг. *чудотта
  влюбиться глаг. *чIоагIа дезадала я влюбился в эту девушку сона чIоагIа езаеннай из йоI
  влюбленный прил. *дезаденна он смотрел на нее влюбленными глазами езаеннача бIаргашца хьежар из цунга
  вместе нареч. *цхьан работать вместе цхьан болх бе
  вместо предлог/послелог *метта *когаметта
  вне предлог/послелог *ара (снаружи) вне города городал ара
  внезапно нареч. *цIаьхха
  внешний прил. *арахьара внешний вид арахьара куц
  внешность сущ. *гучара куц *гучахье *куц *тIехьанахье *сибат
  вниз нареч. *Iо *IокIал
  внимание сущ. *теркам *терко *теркалдар
  внимательно нареч. *теркам бош
  внук сущ. *йиIий воI (сын дочери) *виIий воI (сын сына)
  внутренний прил. *чура
  внутри нареч. *юкъе
  внутрь нареч. *чу предлог/послелог *юкъе
  внучка сущ. *виIий йоI (дочь сына) *йиIий йоI (дочь дочери)
  вовремя нареч. *ханнахьа
  во-вторых вв.слово *шоллагIа-дале
  вода сущ. *хий дождевая вода догIан хий
  водитель сущ. *лехкар
  водить глаг. *кхувла (на вопр кого, и куда) *леладе (на вопр кого, и куда) *лехка (машину и т.п.)
  водка сущ. *къаракъ
  воевать глаг. *тIом бе
  возвратить глаг. *юхадерзаде (заставить вернуться) *юхадала (вернуть, вещь и т.п.)
  возвращение сущ. *юхадалар *юхадерзадар
  воздух сущ. *фо выйти на воздух фега вала
  возить глаг. *кхахьа
  возле предлог/послелог *уллув *юххе
  возлюбленная сущ. *езарг
  возлюбленный сущ. *везарг
  возразить глаг. *раьза ца хила *духьала хила
  воин сущ. *тIемахо *салте
  война сущ. *тIом
  войти глаг. *чудала войти в воду хи чу вала
  вокруг нареч. *гонахьа
  волдырь сущ. *ахкарг
  волк сущ. *борз
  волновать глаг. *корзагIдаха
  волноваться глаг. *корзагIдала
  волос сущ. *чо седой волос кIай чо
  волосок сущ. *чог
  волосы сущ. *корта *чош
  волчий прил. *берза волчий след берза лер
  волчица сущ. *кхалборз
  вонь сущ. *во хьаж
  вонючий прил. *во хьаж йоагIа
  вонять глаг. *во хьаж е
  во-первых вв.слово *цкъа-дале
  вопрос сущ. *хаттар ответить на вопрос хаттара жоп дала
  вор сущ. *къу
  воробей сущ. *хьазилг
  воробьиный прил. *хьазилга
  ворованный прил. *лочкъадаь
  воровать глаг. *лочкъаде
  ворон сущ. *хьаргIа
  ворона сущ. *къайг
  вороний прил. *къайга
  ворота сущ. *коаниI
  воротник сущ. *кач стоячий воротник уралатта кач
  восемнадцать числит. *барайтта восемнадцать лет барайтта шу
  восемь числит. *бархI восемь метров бархI метр
  восемьдесят числит. *дезткъа 80 лет дезткъа шу
  восемьсот числит. *бархI бIаь
  воскресенье сущ. *кIиранди
  воспитание сущ. *кхетамца кхевар
  воспитанник сущ. *кхеваьр
  воспитать глаг. *кхетамца кхетаде
  восток сущ. *малхбоалехье
  восточный прил. *малхбоалехьера
  восход сущ. *тIавалар (поднятие, восшествие) *хьакхетар (про солнце, луну...)
  восьмидесятый числит. *дезткъалагIа
  вот местоим. *ер вот идет поезд ер йоагIа поезд
  вошь сущ. *маза
  впервые нареч. *духхьашха *хьалхара
  в первый раз *духхьашха
  вперед нареч. *хьалха *хьалхашкахьа (?)
  впереди предлог/послелог *хьалха
  в последний раз *тIеххьара
  вправо нареч. *аьттехьа
  впрочем союз *вешта
  в-пятых вв.слово *пхезлагIа-дале
  враг сущ. *моастагIа
  вражда сущ. *моастагIал
  врать глаг. *оапаш бувца
  врач сущ. *лор
  врачебный прил. *лорий
  вред сущ. *зе причинить вред зе де *зулам
  вредно нареч. *зене да
  вредность сущ. *зене хилар
  временами нареч. *хан-ханнахьа *наг-наггахьа
  временно нареч. *ханна
  время сущ. *ха свободное время мукъа хана
  врун сущ. *оапаш бувцар
  вряд-ли частица *-те вряд-ли он придет воагIарг а вий-те из *-теш
  в самый раз *ханнахьа хьара *ха хиннай *ха я
  всегда нареч. *даим я всегда готов со даим кийч ва *массаза а
  все равно *башха дац (безразлично) *фуннагIа хуле а (в любом случае)
  всерьез нареч. *лаьрххIа
  все-таки *дале а *-те *амма *хIаьта а а все-таки он прав хIаьта а бакъ-м ва из
  всё местоим. *деррига (см."весь")
  вслух нареч. *хьа а хозаш
  вспомнить глаг. *дагада *дагадоха
  вспотеть глаг. *хьоцар дала
  встать глаг. *хьалгIатта (подняться) встать с постели меттара хьалгIатта
  встретить глаг. *кхета я встретил его в театре со театре кхийтар цунах *бIаргаго *духьала даха (выйти навстречу)
  встреча сущ. *духьал дахар
  всякий местоим. *масса
  вторник сущ. *шинара
  второй числит. *шоллагIа
  в-третьих вв.слово *кхозалагIдале
  вход сущ. *коаниI *чувода моттиг (место входа) *ниI (дверь)
  входной прил. *чувахара *чувода
  вчера нареч. *сийсар (вчера вечером) *селхан (вчера днем)
  в-четвертых вв.слово *диазлагIа дале
  в-шестых вв.слово *ялхазлагIа дале
  вшиветь глаг. *мезаша ваккхал
  въезд сущ. *чувода моттиг (место въезда)
  въехать глаг. *ваха (внутрь чего-либо)
  вы местоим. *шу *шо вы меня звали? сога кхайкадарий шо? *оаша (эргат.пад.от "вы")
  вы= *ара= (приставка означ.движение прочь, наружу) выбежать аравада
  выбор сущ. *харжар
  выбрать глаг. *харжа
  выбросить глаг. *дIакхосса выбросить мусор нувхаш дIакхосса
  вывезти глаг. *дига *арадига
  вывести глаг. *арадаккха
  вывих сущ. *чураэккхар
  вывихнуть глаг. *чураэккхийта
  выгода сущ. *пайда
  выгодно нареч. *пайда болаш
  выгодный прил. *пайдана
  выдержка сущ. *сатохадалар (самообладание) *сабардудалар (самообладание)
  выдох сущ. *садаккхар фо дIадахийтар
  выдохнуть глаг. *фо дIадахийта
  выдумать глаг. *доацар а цахиннар а дагалаца
  выздороветь глаг. *тоавала
  выздоровление сущ. *тоавалар
  вызов сущ. *вехар *тIавехар *тIахьехар
  выиграть глаг. *тола *котвала
  выигрыш сущ. *котвалар *толар
  выйти глаг. *арадала
  выкинуть глаг. *дIакхосса
  выключить глаг. *дIакъовла *соцаде
  вылечить глаг. *верзаве вылечить больного унахо верзаве
  вылечиться глаг. *тоавала *верза больной вылечился унахо вийрзав
  вылить глаг. *дIамохкаде
  вымысел сущ. *доаццаше дагалаьца хIама
  вымыть глаг. *дила вымыть посуду пхьегIаш йила
  вынести глаг. *арадахьа (вещь и т.п.на вопр.откуда? и куда?) *ла (вытерпеть)
  выносливость сущ. *хало ловш хилар
  выносливый прил. *хало ловш вола
  вынуть глаг. *хьадаккха *хьалдаккха
  выпить глаг. *мала выпить молока шура мала
  выпрямить глаг. *нийсде
  выпрямиться глаг. *нийсдала
  выпуклый прил. *букъ тIабаьнна
  выпуск сущ. *арахецар
  вырасти глаг. *дегIада (о человеке) *лакхдала (о растении)
  выровнять глаг. *шаьрде
  выскочить глаг. *араэкха (на вопр."откуда") *хьагучаэккха (появиться)
  высокий прил. *лакха высокие горы лакха лоамаш *лакхера
  высоко нареч. *лакха взлететь высоко в небо лакха сигала урогIваха
  высота сущ. *лакхал высота дома 10 метров цIеной лакхал итт метр я
  высохнуть глаг. *докъадала *лакъа (о реке)
  высохший прил. *докъаденна
  выспаться глаг. *набарах виза *виззалца наб е *Iаббалца наб е
  высунуть глаг. *арадайта
  высунуться глаг. *арадала *аракъада
  вытереть глаг. *хьакха *дIадаккха (стереть)
  вытечь глаг. *Iодаха
  выход сущ. *аравоала моттиг (место выхода)
  выходной прил. *аравоалаш дувхаду (праздничный) *мукъа вар (праздничный)
  вычисление сущ. *лархIар
  вычислить глаг. *лархIа
  вышить глаг. *дага вышить ковер кIувс бага *догам де
  вышка сущ. *чардакх
  вязание сущ. *яр *дехкар
  вязаный прил. *пазата *маьхаца даь
  вязать глаг. *де (спицами) вязать кофту пазата кухта е
  вялый прил. *мела саг (о челов.) *мекъа (о челов.)


  Г

  гадости сущ. *вогIулакх *бIеха
  гадость сущ. *бIеха хIама *во хIама
  газета сущ. *газет
  галантный прил. *эздий *эздел долаш
  галоши сущ. *калошкаш
  гарантировать глаг. *доал отта *тешам бала
  гарантия сущ. *доала оттар *гаранти *тешам балар
  гасить глаг. *доаде гасить огонь цIи йоае
  гаснуть глаг. *кхоачалу костер гаснет цIи йов
  гвоздь сущ. *хьастам вколотить гвоздь хьастам тоха
  где нареч. *мича где вы были? мича дар шо? *мичахь (куда, вопр.)
  где-нибудь нареч. *мичахьа цхьаннахьа
  где-то нареч. *цхьаннахьа где-то раздался выстрел цхьаннахьа герз даьлар
  генерал сущ. *инарал
  генеральный прил. *керттера (главный) *лоархIамегIара
  героизм сущ. *турпалал *майрал
  героиня сущ. *турпалхо
  героический прил. *турпала
  герой сущ. *майра саг *турпал
  гетры сущ. *гетраш
  гибель сущ. *хIалакьхилар идти на верную гибель бокъонца хIалакьхила ваха
  гибельный прил. *хIалкадеш дола
  гибкий прил. *тIатовжа ховш дола (перен.) *сатташ дола гибкое тело сатташ дола дегI *та ховш дола (перен.) *хувцалуш дола (перен.) гибкий голос хувцалуш йола оаз
  гибкость сущ. *та ховш хилар (перен.) *тIатовжа ховш хилар *сатташ хилар (упругость)
  гигант сущ. *Iалаьмате
  гигантский прил. *Iалаьмате доккха
  гиря сущ. *герака
  глава сущ. *кулгалхо (начальник и т.п.) глава семьи ???цIенда *корта (у книги) роман из 6-ти глав ялх корта бола роман
  главарь сущ. *баьчча главарь шайки къуй баьчча
  главнейшее сущ. *эггара кертердар
  главное сущ. *кертердар
  главный прил. *кертера
  гладить глаг. *кулг хьакха (рукой) *аьшк тоха (утюгом)
  гладкий прил. *дика (перен.) *шаьра (прям.и перен.)
  гладко нареч. *нийса (ровно)
  гладкость сущ. *шаьра хилар
  глаз сущ. *бIарг голубые глаза сийна бIаргаш
  глазной прил. *бIаргий
  гланды сущ. *кхалкхаш
  глина сущ. *топпар *лоабат
  глинистый прил. *лоабатагIа
  глиняный прил. *топпара (сдел.из глины)
  глист сущ. *нIана
  глотать глаг. *къурдаш де глотать молоко шурех къурдаш де
  глотка сущ. *лакаш (горло) взять за глотку лакаш лаца
  глоток сущ. *къурд
  глубина сущ. *гаьнна юкъе *гаьнна дIачу *кIоаргал (моря)
  глубокий прил. *чIоагIа (перен.) *кIоарггара (перен.) *кIоарга
  глубоко нареч. *кIоарга *чIоагIа (перен.)
  глупость сущ. *Iовдал *Iовдала хIама
  глупый прил. *Iовдала
  глухой прил. *къора
  глухонемой прил. *маьттаза
  глухота сущ. *къорал
  гнать глаг. *лехка (заставл.двигаться (напр.коров)) *арадаккха (выгнать) *лелхаде (преследовать) *чехка лехка (быстро передвигаться) *тIакхе (преследовать)
  гнаться глаг. *тIехьаада (за кем-либо) *тIакхе (стремиться)
  гнев сущ. *эгIазвахар *даьрдалар *дархдалар *дархал
  гнездо сущ. *бIи
  гнилой прил. *дохкаденна
  гнить глаг. *йокхаяла *мурдала *дохкадала
  гной сущ. *нIод
  гнутый прил. *соттадаь
  гнуть глаг. *соттаде
  гнуться глаг. *сетта
  говорить глаг. *мотт бувца (на каком-л.языке) *дувца (разговаривать) *къамаьл де (беседовать)
  год сущ. *шу прошлый год даха шу
  годность сущ. *мегаш хилар
  годный прил. *мегаргдола
  годовой прил. *шера годовой план шера план
  годы сущ. *ваь ха (возраст) *шераш (множ.от "год")
  голова сущ. *корта у меня болит голова са корта лаз
  голод сущ. *моцал *ца тоъар (перен.)
  голодный прил. *меца
  голос сущ. *йиш (муз.) *мукъам (муз.) *гIар (шум) *оаз
  голубица сущ. *кхал кхокх
  голубка сущ. *кхокх (обращ.к девушке)
  голубой прил. *сигала бесса *сийна
  голубь сущ. *кхокх
  голый прил. *дерзана
  гора сущ. *гув (перен."множество") *лоам высокие горы лакха лоамаш
  гораздо нареч. *дуккха а (???) гораздо лучше дуккха дикагIа *дикка
  гордость сущ. *курал *сонтал *доккхал
  гордый прил. *кура *сонта
  горе сущ. *бала (несчастье) *во (несчастье) *сагото (печаль, несчастье) *гIайгIа (печаль, несчастье)
  гореть глаг. *сердал тела (давать свет) *къага (сверкать) *дага *лета (сверкать)
  горец сущ. *лоамаро
  горло сущ. *бертиг (у сосуда) *къамарг
  горох сущ. *герга кхеш
  гороховый прил. *горохах яь
  горсть сущ. *тIоара
  горшок сущ. *топпара кхабилг
  горький прил. *къахьа горькое лекарство къахьа молха
  горячий прил. *дIайха *сиха (перен.о челов.)
  гостить глаг. *хьоашалгIа ваха ха яьккха
  гость сущ. *хьаша
  готовить глаг. *кийчде (в разн.знач.) готовить урок урок кийчъе
  готовиться глаг. *кийчдала (к чему-л.)
  готовый прил. *кийча (подготовленный) *фуннагI де раьза ва (согласный к чему-л.)
  грабеж сущ. *вовхар *дарех ду къоал
  грабитель сущ. *гIаьрхо *вовхархо
  грабительский прил. *вовхара
  грабить глаг. *вовха
  грабли сущ. *йолхьинг
  град сущ. *ша
  граница сущ. *лелара боарам (перен.предел) *доазув *тIехвала (перен.предел) *чу (??? перен.предел)
  греть глаг. *дIоахде солнце греет малхо вIоахву
  греться глаг. *вIоахвала
  грех сущ. *гIалатвалар *къа (религ.)
  грешить глаг. *къинош де (религ.)
  гриб сущ. *жIале нускал собирать грибы жIале нускалаш гулде
  гроза сущ. *кхерам (перен.) *дуIа разразилась гроза дуIа тIадера
  гром сущ. *чIоагIа *гIар (перен.) *ди *къувкъаш дола
  громкий прил. *чIоагIа
  громко нареч. *чIоагIа
  грубо нареч. *гIожа
  грубость сущ. *гIожа хилар
  грубый прил. *гIожа
  грудь сущ. *накха
  грузин сущ. *гурже
  грузинский прил. *гуржий
  грузить глаг. *дотта
  грустить глаг. *саготаде
  грустно нареч. *сагота я
  грустный прил. *сагота
  грусть сущ. *сагото
  груша сущ. *кхор
  грязно нареч. *бIеха
  грязь сущ. *мIад *хотта на дворе грязь коа чIоагIа хотта ба
  губа сущ. *борд кусать губы бордех царгаш
  губной прил. *бордий
  гулять глаг. *волавенна лела (совершать прогулку) *салаIа (быть свободным)
  густо нареч. *дикъа *листа *чIоагIа
  густой прил. *дикъа *листа *сома
  густота сущ. *дикъал *листал *сомал
  гусыня сущ. *кхал гIаж
  гусь сущ. *гIаж

 2. #2
  Ваш знакомый
  Guest

  КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬ (Д - З)

  Д

  да частица *хIай (вопросит.) *хIаа (утвердит.)
  давно нареч. *дукха ха хьалха *тхьовре (много времени назад) *дукха хана ден (в течении долгого времени)
  даже предлог/послелог *а даже теперь кхыметтал хIанза а
  дакать глаг. *хIаа яха (поддакивать)
  далекий прил. *гаьнара *хийра (перен."чужой") *вIаши гIулакх доаца (перен."чужой")
  далеко нареч. *гаьна
  дальше нареч. *гаьнагIа *дIахо *гаьно
  дарить глаг. *совгIата дала
  дата сущ. *таьрахь
  дать глаг. *дала дать книгу книжка дала
  два числит. *шиъ два стакана ши пела
  двадцатый числит. *ткъоалагIа
  двадцать числит. *ткъо
  дважды числит. *шозза
  двенадцать числит. *шийтта
  дверка сущ. *ниIилг
  дверной прил. *наIара
  дверь сущ. *ниI
  двести числит. *ши бIаь
  двигать глаг. *дIа-сатетта (перемещать) *болх байта (приводить в движение) *доладалийта (приводить в движение) *духьалдаха (направлять) *хьеде (шевелить)
  двигаться глаг. *даха *меттагIа хьа
  движение сущ. *дахар
  двойной *шолха
  двор сущ. *ков
  деверь сущ. *маьрвоша
  девочка сущ. *йиIиг
  девственность сущ. *йоIал
  девушка сущ. *йоI-саг *йоI
  девчата сущ. *мехкарий (обращение)
  девяносто числит. *дезткъе итт
  девяностый числит. *дезткъе итталагIа
  девятнадцать числит. *ткъеста
  девятый числит. *ийсалагIа
  девять числит. *ийс
  девятьсот числит. *ийс бIаь
  дед сущ. *воккха саг (старый человек) *е наьна да (?? отец матери) *даь да (отец отца)
  деды сущ. *дай (предки)
  дела сущ. *хьал (положение вещей)
  делать глаг. *де что делать? фу де?
  делить глаг. *декъа делить хлеб маькх екъа
  делиться глаг. *дакъа де
  дело сущ. *гIулакх (поступок) *декхар (цель забот) из са декхар да это мое дело *болх (занятие) работать болх бе
  денежный прил. *ахчан
  день сущ. *ди солнечный день малх хьежа ди
  деньги сущ. *ахча мелкие деньги къаьста ахча
  день рождения сущ. *ваь ди
  деревенский прил. *юртара
  деревня сущ. *юрт жить в деревне юрта ваха
  дерево сущ. *дахча (материал) *га фруктовое дерево сома га *хи
  деревянный прил. *дахчан деревянный дом дахчан цIенош
  держать глаг. *воаллаве *лаца держать ребенка за руку бера кулг лаца
  десны сущ. *багара *долаш
  десятый числит. *итталагIа
  десять числит. *итт
  дети сущ. *бераш мои дети са бераш
  детишки сущ. *бергаш
  детский прил. *бера (перен.) *берий
  детство сущ. *бера ха
  дешевый прил. *дай *пайдана доацар (перен.) *дарегIа
  джигит сущ. *дика баьри
  дикий прил. *хьуна (о растении) *акха (о животном)
  длина сущ. *дIоахал
  длинный прил. *дIаьха длинный путь бIаьха никъ
  длиться глаг. *дIаьхдала урок длится 45 минут урок дIаьхлу шовзткъе пхиъ минут
  для предлог/послелог *духьа *=на *=а
  дневной прил. *дийнахьара
  дно сущ. *бух морское дно форда бух *пхо (у сосуда) дно бутылки шуша пхо
  до предлог/послелог *тоха (для указания предмет, на которое направл.действ.) дотронуться до картины суртах кулг тоха *дIакхача (для указания предмет, на которое направл.действ.) *кхаччалца (от чего-то до чего-то) от Москвы до Ленинграда Москвера Ленинграде кхаччалца *дIахьокхавала (для указания предмет, на которое направл.действ.) *хилале (раньше чего-либо) *=алца (от чего-то до чего-то) до сих пор хIанзалца *=ла (раньше чего-либо) до войны тIом хьале
  добавить глаг. *тIатоха *тIатасса
  добавка сущ. *тIатехар *тIатохар
  добро сущ. *дикадар *пайданар *дика
  доброта сущ. *дикал
  добрый прил. *дика
  доверие сущ. *тешам
  догадаться глаг. *ха *дагада *дагадоха
  догадка сущ. *хургда аьнна хетар
  дождь сущ. *догIа дождь перестал догIа сецад
  долг сущ. *декхар взять в долг юхалург эца
  долгий прил. *дIаьха
  долго нареч. *дукха
  дольше нареч. *дукхагIа *гаьнагIа
  дом сущ. *цIенош (строение) *фусам (жилье) *моттиг (учреждение)
  дома *цIагIа его нет дома из цIагIа вац
  домашний прил. *цIагIара
  домой *цIа чу мне пора домой са чуваха ха хиннай
  дорога сущ. *никъ большая дорого боккха никъ
  дорого нареч. *безача
  дорогой прил. *деза (в разн.знач.)
  дороже нареч. *дезагIа
  до сих пор *хIанзалца
  доска сущ. *ардакх
  достаточно нареч. *тоъал боллаш *тоъал *кхоачам боллаш
  досуг сущ. *мукъа ха
  досюда *уккхазалца
  доход сущ. *хьатIадоагIа рузкъа *пайда
  доходный прил. *пайда луш йола
  дочь сущ. *йоI
  драка сущ. *вIашагIлатар
  драться глаг. *тIом бе *лата *вIашагIлата
  дрова сущ. *дос сырые дрова тIаьда дос
  друг сущ. *доттагIа старый друг къаьна доттагIа
  друг-друга *цхьанне шоллагIвар
  другой прил. *кхыкхе (иной) *шоллагIа (следующий)
  дружба сущ. *доттагIал
  дружить глаг. *шоллагIа леладе
  дружно нареч. *барт тайна
  думать глаг. *мотта (?полагать) *лархIа (полагать) *хета (полагать) *уйла е (размышлять)
  дурак сущ. *Iовдала саг *Iовдал
  дурацкий прил. *Iовдалча сага
  дуть глаг. *фу яха *хьекха (о ветре)
  дым сущ. *кIург
  дымить глаг. *кIур бе
  дыня сущ. *паста
  дыра сущ. *Iург
  дырка сущ. *Iургилг
  дырявый прил. *Iургаш доахка
  дышать глаг. *садаха
  дьявол сущ. *иблис *йилбаз *шайта *мелIа
  дядя сущ. *наьна воша (брат матери) *даь воша (брат отца)

  Е  евреи сущ. *жугтий
  еврей сущ. *жугте
  его местоим. *цун (ее, род.пад.от "он", на,оно", отвеч.на вопр.кого? чье?) это его книга из цун книжка да
  еда сущ. *кхача *даар вкусная еда чам бола даар
  едва нареч. *цхьан минота (чуть-не...) *халла (с трудом) *цхьан минот яхя мара (чуть-не...)
  единственный прил. *цаI мара
  ее местоим. *цун (на вопр.кого? чье?) ее вещи цун хIамаш
  еж сущ. *зIий
  ежегодно нареч. *хIара шера *шера-шера
  ежегодный прил. *шера-шера хулаш дола
  ежедневно нареч. *хIара дийнахьа *хIара денна
  ежедневный прил. *хIара денна хула
  ежемесячно нареч. *бетта-бетта *хIара бетта
  ежемесячный прил. *хIара бетта хула
  ежиха сущ. *зIий
  езда сущ. *вахар
  ездить глаг. *хахка ха (уметь пользоваться, напр.на машине) *аха
  еловый прил. *корсама
  елочный прил. *елка
  ель сущ. *корсам *база
  ему местоим. *цунна (ей, датив.пад.от "он, она,оно")
  ерейский прил. *жугтий
  если союз *нагахьа санна
  если-бы союз *нагахь санна *нагахь
  если так *ишта дале
  есть глаг. *хIама даа (кушать) *хила (быть, иметься, являться) *Iувжаду (о дыме) *хIама кхалла (кушать) *да (иметься) у тебя есть эта книга? дий хьога из книжка?
  ехать глаг. *даха *хехка ваха (на коне и т.п.)
  еще нареч. *а (уже) он уехал еще неделю назад из дIаваха цхьа кIира а да *кхы (вдобавок) *кхы а (вдобавок) дай мне еще кхы а да сона *хIанз а (до сих пор) он еще болеет из хIанз а могаш
  жадно нареч. *сутарал (с охотой) *безам болаш (перен.) *дог доагIаш (перен.)


  Ж  жадность сущ. *сутарал *цIаьрмтал (скупость) *писал *яькхал
  жадный прил. *цIаьрмта *сутара (скупой) *яькха *писа
  жажда сущ. *чIоагIа дезаш хилар (перен.) *хьогал
  жаждать глаг. *чIоагIа безаш хила *хьогдала
  жалеть глаг. *къахета *дагадалла (сожалеть, о чем-либо) *кхом хета (сожалеть, о чем-либо)
  жаловаться глаг. *латкъа *долхаде
  жалость сущ. *къахетар *доглазар *къахетам бар
  жара сущ. *йIовхал нестерпимая жара са ца тохалуш йола йIовхал
  жареный прил. *кхерза
  жарить глаг. *кхарза
  жариться глаг. *кхорзадала
  жаркий прил. *дIайха
  жарко нареч. *дIайха
  жвачка сущ. *саьгIаз
  ждать глаг. *догдаха (чего-то) *хьежа (на вопр.кого-что) *сатувса (чего-то)
  же союз *хIаьта (противит.) *амма (противит.) частица *тIаккха (противит.и усилит.)
  жевать глаг. *нух хьокхаде (о животном) *Iувша (о человеке)
  желание сущ. *дагалаттар (мечта) *хилар *безам иметь желание безам хила
  железка сущ. *аьшкилг
  железный прил. *аьшка
  железо сущ. *аьшк
  желтый прил. *IажагIа
  желудок сущ. *гийг
  жена сущ. *сесаг жена брата веший сесаг
  женитьба сущ. *саг йолаяр
  жениться глаг. *маьре яха *саг йоалае
  жених сущ. *саг йоалае гIерташ вола саг *саг йийха саг
  женщина сущ. *кхалсаг *сесаг
  жесткий прил. *чIоагIа (твердый) *морса (на ощупь) *декъа (твердый)
  жестокий прил. *къиза
  жестокость сущ. *къизал
  живой прил. *дийна
  живот сущ. *чийг *чураш *че лежать на животе бартала алла
  животное сущ. *са доалла хIама *хьайба (перен.)
  жидкий прил. *коача *нийлха (редкий)
  жизнь сущ. *дахар *са
  жила сущ. *пха (сухожилие) *миа (вена)
  жилет сущ. *кIоанзолг
  жирный прил. *хьаьна (грязный от жира) *даьтте (грязный от жира) *дерста (содержащий жир)
  жить глаг. *даха долго жить дуккха ваха
  жук сущ. *бумбарг

  З


  за предлог/послелог *хьалхагIа (до, раньше - о времени) за 2 месяца до срока йиллача ханал ши бутт хьалхагIа *хьалхара (вместо) *когаметта (вместо) *лаьца (при касании, трогании) вести за руку кулг лаьца вига *бахьан долаш (ради чего, по причине) ценить за храбрость майрал бахьан долаш лархIа *ара (на вопр."где?") *гаьна (на расстоянии) за 3 километра отсюда укхазара кхо километр гаьна *дехьа (на вопр."где?") за рекой хий тIехьа *хьалха (до, раньше - о времени) *духьа (ради чего) сражаться за родину даьхен духьа лата *тIехьашка (на вопр."где?") *тIехь-тIехьа (позади, на вопр."где?") *тIехьа (сзади, на вопр."где?") *меттал (вместо) *=х (указ.на начало действия) взяться за работу балхах вола *=даь (вследствие) за ненадобностью ца эшандаь *=та (с целью) послать за доктором лор воалаве вахийта *=га (при обозн.лица/предмета, на кот.направл.действие) ухаживать за больным унахочунга хьежа *=х (при касании, трогании) *=х (в обмен) за деньги ахчах *=а (в течение) сделать работу за час цхьан сахьата болх баь баккха
  забить глаг. *тоха (вбить) забить гвоздь хьастам тоха
  заблудиться глаг. *тила мы заблудились в лесу хьунагIа тилар тхо
  заболеть глаг. *цамогаш хила (стать больным) *лазадала (начать испытывать боль)
  забор сущ. *карт
  забота сущ. *гIайгIа (хлопоты) *йоакхо *сагото (хлопоты) *бала (хлопоты)
  заботиться глаг. *саготде (беспокоиться) *йоакхо е
  забрать глаг. *дIадахьа (взять) *хьаэца (взять) *дига (отнять)
  забыть глаг. *дицдала *дицдалийта *дицде
  завидовать глаг. *хьега *хьагI хила
  зависеть глаг. *кара хила это зависит не от нас из тха кара дац *тийша хила
  завтра нареч. *кхоана завтра утром кхоана Iурра
  завтрак сущ. *марта (???) *Iуйранна дуа хIама
  завтрашний прил. *кхоанара с завтрашнего дня кхоанара денз дIа
  завязать глаг. *дIадехка завязать шнурки тиIIигаш дIаехка *хьоарчае (перевязать)
  загадка сущ. *пхьабуарг *кхеташ доацар (непонятная вещь)
  загрязнение сущ. *бIехдар
  загрязнить глаг. *бIехде
  загрязниться глаг. *бIехдала
  зад сущ. *тIехьашкахье *букъ
  задержаться глаг. *тIехьадала (остаться где-либо дольше) *хьедала (остаться где-либо дольше)
  задержка сущ. *хьевалар (по глаг."задержаться") *тIехьавалар (по глаг."задержаться") *соцар (по глаг."задержаться") *соцадар (по глаг."задержать")
  задний прил. *тIехьашкара
  зажечь глаг. *ювза *лотаде
  зажечься глаг. *лотадала *хьахила (о свете) *гучадала (о свете)
  зайчиха сущ. *кхал пхьагал
  закат сущ. *чубизар (заход, о солнце, луне...) *малхбуза ха (время захода солнца)
  закончить глаг. *кхоачашде *чакх даккха
  закончиться глаг. *чакхдала
  закрепить глаг. *чIоагIде
  закрепиться глаг. *чIоагIъенна хила
  закрытый прил. *тIакъайла *дIакъайла *тIачIоагIдаь *къайла *дIачIоагIдаь
  закрыть глаг. *дIакъовла *чудолла (на вопр.кого-что) *чIегIа болла (запереть)
  заметить глаг. *хоадала *бIаргаго
  заметный прил. *хоалуш дола
  замок сущ. *чIега (средство для запора двери) запереть на замок чIега а белле дIакъовла
  замужем *маьре
  замужество сущ. *маьре хилар *маьрел
  замужний прил. *маьре яха
  заниматься глаг. *Iомаде (на вопр."чем?") заниматься математикой математика Iомае
  занятость сущ. *мукъа ца хилар
  занятый прил. *мукъа воаца я занят со мукъа вац
  занять глаг. *юхалург эца (в долг)
  запад сущ. *малхбузехье *малхбузе
  западный прил. *малхбузехьара
  запас сущ. *доалахьа дола *кхоачам *кечам
  запасной прил. *сов
  запах сущ. *хьаж
  заплатить глаг. *мах дIабала *такха *дIадала
  заплесневеть глаг. *варденна (???) *вардола
  запомнить глаг. *дагалаца *дагакхаба
  запрет сущ. *цамогадар *дехкар *соцадар *бокъо ца ялар
  запретить глаг. *соцаде *бокъо ца яла *дехка
  запутать глаг. *кегаде
  запутаться глаг. *кегадала (в разн.знач.)
  заработать глаг. *болх а баь даккха *яккха (перен.)
  заранее нареч. *хьалххе
  заря сущ. *малх чубузаш *сигале сийрдаялар
  застрять глаг. *далийса *цхьаннахьа дукха га (перен.)
  зато союз *цудухьа *цхьабакъда *дале а
  заход сущ. *чубизар (закат)
  зачем нареч. *хIанна зачем ты пришел сюда? хIана венав хьо укхаза? *сенна
  зачем-то *цхьа хIама дагалаьца
  защита сущ. *лоравала *лорадер *лорадар
  защитить глаг. *лораде
  защититься глаг. *лоравала
  защитник сущ. *лорадархо
  защитный прил. *лорадара эшаш дола
  заяц сущ. *пхьагал
  заячий прил. *пхьагала
  звать глаг. *хьатIадеха (на помощь) *кхайка (приглашать) *деха (приглашать) *цIи яккха (называть) как его зовут? фуй цун цIи?
  звезда сущ. *седкъа
  звездный прил. *седкъа
  звенеть глаг. *дека
  звериный прил. *аькхан
  зверский прил. *аькха
  зверь сущ. *аькха
  звон сущ. *зов *декар
  звонить глаг. *детта *дека *гургал тоха
  звонок сущ. *гургал
  звук сущ. *оаз
  звуковой прил. *оазий
  звучать глаг. *дека
  здание сущ. *гIишло
  здесь нареч. *укхаза
  здешний прил. *укхазара
  здороваться глаг. *салам дала
  здоровый прил. *нийса (перен.) здоровая критика нийса критика *дегI дика (полезный для здоровья) *могаш *унахцIена
  здоровье сущ. *могашал *унахцIано
  здравствуй *вахалва
  здравствуйте *дахалда (при обращ.ко многим лицам)
  зевать глаг. *сеттаве
  зевок сущ. *соттавар
  зеленый прил. *аьрга (о плодах) *баьццара *сийна (о траве)
  земля сущ. *лаьтта *лаьттан тIоа (почва)
  земляк сущ. *юртахо *мехкахо
  земляной прил. *лаьттан (земной)
  зеркало сущ. *кизга
  зерно сущ. *фийг
  зигзаг сущ. *голаш етта
  зима сущ. *Iа
  зимний прил. *Iан
  зимой нареч. *Iай прошлой зимой дахача Iай
  злить глаг. *эгIаздига *бирсде *дархде
  злиться глаг. *эгIаздаха *бирсдала
  зло сущ. *футтаройна *эгIазлонца
  злоба сущ. *эгIазал
  злобный прил. *эгIазлон *дарха
  злой прил. *къиза (жестокий) *во цIимхара *эгIазваха *дарха (жестокий)
  змея сущ. *цхьаккха хIамах эхь ца хета саг *бIехал
  знак сущ. *белгало *тамагIа (клеймо) *хоам (сигнал)
  знакомить глаг. *довзийта (с чем-то) *хьоашал тассийта *хьоашал тохийта
  знакомиться глаг. *хьоашал тасса *хьоашал тоха
  знакомство сущ. *хьоашал
  знакомый сущ. *хьаша прил. *довзаш дола
  знамя сущ. *байракх
  знание сущ. *хар *Iилма (наука) *довзар
  знания сущ. *ховраш
  знать глаг. *ха *довза (на вопр."кого-что")
  значить глаг. *маIан хила ничего не значить цхьаккха а лоархIаме дац
  золовка сущ. *маьрйиша
  золото сущ. *дошув
  золотой прил. *дошо
  зрачок сущ. *бIарга цIи
  зрелый прил. *кхаьча *кхийна нийсвенна
  зрение сущ. *бIарга са
  зреть глаг. *кхача (о растен.)
  зритель сущ. *хьажархо
  зря нареч. *гIулакх доацаш *хьашт доацаш
  зуб сущ. *царг
  зубной прил. *царгий
  зубок сущ. *царгилг
  зять сущ. *найц

 3. #3
  Ваш знакомый
  Guest

  Краткий русско-ингушский словарь (И - М)

  И

  и союз *-м (уступит.) и рад помочь, да не могу гIо де безам бар, цхьабакъда могарг-м вац *хIаьта (усил.) и почему вы этого не делаете? хIаьта хIана диц оаш из? *а (соед., перечисл., выделит., присоед.) и тот и другой из а вож а
  игла сущ. *маха швейная игла хIама тега маха *дехка гIа (хвойная)
  игра сущ. *ловзар детские игры берий ловзараш *лакхар (на инструменте)
  играть глаг. *ловза *лакха (на инструменте) играть на гитаре гитара лакха
  игрок сущ. *ловзархо
  игрушечный прил. *ловзаю хIама *ловзорга
  игрушка сущ. *ловзорг
  идеальность сущ. *тIех дика хилар
  идеальный прил. *тIех дика
  идти глаг. *лела (о механизме) *хьатIада (приближаться) *делха (об осадках) *ваха *да (приближаться)
  из предлог/послелог *духьа (с целью) из экономии кходара духьа *латта (при указ.на компоненты) группа из 10-ти человек итт сагах латта группа *=ра (откуда) он приехал из Москвы из Москвера венав *=х (указ.на выделение части из целого) одно из двух шиннех цаI *=л (указ.на выделение части из целого) лучший из всех массанел дикагIа
  из вас местоим. *шух (с помощью вас, веществ.пад.от "вы")
  известие сущ. *хоам *хабар *кхаъ
  известно нареч. *хов мне известно сона хов
  известный прил. *довзаш дола (знакомый) *гIордаьна (знаменитый, ???) *ховш дола (знакомый) *цIи хезза (знаменитый)
  известь сущ. *кIир
  извинить глаг. *бехказавалийта *гештде извините меня гештде сона
  извиниться глаг. *бехкакзвала *бехк цабилар деха
  издалека нареч. *гаьннара город виден издалека город гаьннара гу
  из-за предлог/послелог *бахьан долаш (по причине) мы опоздали из-за дождя тхо тIехьадисар догIа бахьан долаш *тIехьашкара (на вопр."откуда?") *дехьара (на вопр."откуда?") он приехал из-зи моря из венав фордал дехьара
  измениться глаг. *хувцадала
  изнанка сущ. *харцахье
  изнутри нареч. *чухьанахьара *чура
  изобилие сущ. *йоккха паргIато *шортта
  изобрести глаг. *хьаде
  изобретатель сущ. *хьаяьр
  из-под *кIалхара (на вопр."откуда?") *чу леладу (для, напр.из под-воды) *чу хинна (для, напр.из-под воды)
  изучить глаг. *кхета (понять) *Iомаде (освоить) *тахка (исследовать, обследовать) *довза (понять)
  изюм сущ. *кишмишкаш
  изюминка сущ. *кишмишк
  икры сущ. *настара пхьид (анат.,ножные)
  или союз *ай (разве, вопр.) или ты не знаешь его? ай вовзаций хьона из? *а (присоед.) на дне рек, озер или морей хи, Iама, форда а бухе *е (раздел.) он или другой? из е кхы? *аьлча а (пояснит.)
  им местоим. *цох (веществ.пад.от "он,она,оно", "с помощью кого,чего") *царна (датив.пад.от "они")
  именно частица *белггала (как раз) именно он белггала из ва
  иметь глаг. *хила
  имущество сущ. *боахам
  имя сущ. *цIи как ваше имя? цIи фий хьа?
  иначе нареч. *кхыча тайпара (по другому) *-лахь (иначе, а то...)
  ингуш сущ. *гIалгIа
  ингуши сущ. *гIалгIай
  ингушский прил. *гIалгIай
  индюк сущ. *москала боргIал
  иней сущ. *йис
  иногда нареч. *цкъаза *наггахьа *наг-наггахьа
  иной прил. *кхы
  иностранец сущ. *кхыча паччахьа саг *карара саг
  иностранный прил. *кхыча паччахалкхера
  интерес сущ. *пайда (выгода) *терко (внимание)
  интересно нареч. *безаме *сакъердаме это интересно из сакъердаме да
  интересный прил. *безаме *сакъердаме
  интересовать глаг. *безам бахийта *терко яйта
  интересоваться глаг. *уйла хила *безам хила
  искаженный прил. *толхадаь *телха *кегаденна
  исказить глаг. *толхадеш хувца
  искание сущ. *лехар
  искатель сущ. *лехаш вар *лехар
  искать глаг. *леха *лаха
  искренний прил. *догцIана *даггахьара
  искренность сущ. *догцIана хилар
  искусство сущ. *говзал (мастерство) ручное искусство кулг говзал
  ислам сущ. *бусалба ди
  использовать глаг. *пайда эца
  исправить глаг. *тоаде
  исправиться глаг. *тоадала
  исправление сущ. *тоадар
  испражнение сущ. *цIано яр
  испражняться глаг. *цIано е
  испуг сущ. *кхеравалар
  испуганно нареч. *кхераденна
  испуганный прил. *кхераденна
  испугать глаг. *кхераде
  исчезнуть глаг. *къайладала *дайна дIадала
  итак союз *иштта
  и так далее *иштта кхы дIа а (и тому подобное)
  итого нареч. *деррига а
  их местоим. *цара (отвеч.на вопр."чье,чья?") *цар (родит.пад.от "они", отвеч.на вопр."чей?") это их дом из цар цIенош да


  К

  к предлог/послелог *тIа (послелог) позвать к телефону телефона тIа кхайка *=цара (при обозн.чувства к кому-чему либо) любовь к родине даьхенцара безам *=га (при указ.на направлен.и срок) к нам пришли гости тхога хьаьший баьхкаб *=хьа *=а (прикосновение, цель) пришить пуговицы к платью коча чопилгаш догIа *=н (добавление, сумма) к 10 прибавить 5 итта нена пхиъ тIатоха *=на (добавление, сумма)
  -ка частица *-кх (пусть будет, при обозн.возможн.в будущ.врем.) куплю-ка я эту книгу эцаргда-кх аз из книжка *=л (повел.наклон.) дай-ка хьадал
  кабардинец сущ. *черсе
  кабардинский прил. *черсий
  кабардинцы сущ. *черсий
  каблук сущ. *кIоажув
  кадык сущ. *къамарга шод
  каждый сущ. *хIарадар прил. *хIара местоим. *хьара
  кажется вв.слово *хеттаргахьа он, кажется, согласен из, хеттаргахьа, раьза ва
  казан сущ. *боккха яй
  казаться глаг. *хета (кем-чем, каким) *хет (кому-чему, безлич.) мне кажется, что что так сона из иштта долаш санна хет
  каймак сущ. *тIоа
  как нареч. *мишта (каким образом, вопр.) как вы поживаете? мишта дах шо? союз *санна (сравн.) белый как снег лоа санна кIай *ма (воскл.) *мел (в какой степени, вопр.) как давно это было? мел ха я из хинна? *мел (воскл.) как хорошо здесь! мел хаза я укхаза! *айя (воскл.негодование) *хилара тарра (в качестве, в кач-ве кого-л.) советую как друг доттагIа хиларе тарра хьехам бу аз *денз (с тех пор, как, хана денз) прошел год, как мы виделись шу даьннад вай вIаши бIаргадайча денз *фу (каким образом, вопр.) как вы поживаете? фу хьал да шуга?
  как говорится *дувцара кепах
  как-нибудь нареч. *фуннагIа даь а (каким-нибудь образом) *цхьа бахьан (небрежно)
  как-никак *мичча бесса дале а
  какой местоим. *ма (определит.,перед определяемым словом) какая красота! ма хоза да! *мишта (вопр.) *фу (вопр.) *малагIа (вопр.) *цхьаккха а (какой-нибудь, неопр.) нет ли у вас какого вопроса? цхьаккха а хаттар дий шун?
  какой-нибудь местоим. *моллагIа а цаI (любой)
  какой-то местоим. *цхьа
  как раз *гIаьхьа
  как-то нареч. *моллагIа цхьан тайпара (каким-то образом)
  кал сущ. *дикъа чиш
  калым сущ. *урдув
  каменный прил. *тIо *кхерий
  камень сущ. *кхера
  камыш сущ. *эрз
  капать глаг. *тIадамаш лега
  капля сущ. *тIадам
  каприз сущ. *мух *хьув
  капризничать глаг. *мух е
  капризный прил. *мух уха
  капуста сущ. *кабуц
  капустный прил. *кабуца
  карагач сущ. *муш
  карандаш сущ. *къоалам
  карий прил. *жогIара (о глазе человека) *сагал бесса *дийхк бесса (о лошади)
  карман сущ. *киса
  карманный прил. *киса *киса леладу
  картина сущ. *сурт нарисовать картину сурт дилла
  картофель сущ. *коартолаш
  картофельный прил. *коартолий
  картошка сущ. *коартол
  касаться глаг. *хьокхадала (прикоснуться) *тоссадала (иметь отношение) это меня не касается из сох тоссалуш дац *юкъедоаладе (иметь отношение) *дувзадала (иметь отношение)
  кастрюля сущ. *яй
  катание сущ. *хехкадалар
  кататься глаг. *хехкадала *хехка
  категорический прил. *хоадам боллаш дола *хувца йиш йоаца
  катиться глаг. *хехкадала
  катушка сущ. *вординг
  качать глаг. *хехка *лестаде (чем-то)
  качаться глаг. *хехкадала *терка
  качественный прил. *дика
  качество сущ. *дика
  каша сущ. *колд (перен."масса") *худар *кIо *кегар (путаница, перен.)
  кашель сущ. *йIовхараш
  кашлять глаг. *кхайкаве
  квадратный прил. *нийсса диъ саьна
  квас сущ. *масхам
  кверху нареч. *урагIа
  керосин сущ. *феткен
  керосиновый прил. *феткена
  кефир сущ. *ета шура
  кинжал сущ. *шалта
  кинуть глаг. *дIакхосса (оставить) *дита (оставить) *кхосса
  кипеть глаг. *кхохкаве (перен.) *корзагIавала (недовольствовать, перен.) *кхехка
  кипятить глаг. *кIеж яккхийта
  кипятиться глаг. *кIеж яккха
  кипяченый прил. *кIеж яккха хий (о воде)
  кирпич сущ. *кирпишк
  кирпичный прил. *кирпишкий
  кислый прил. *миста *мистъенна (прокисший)
  кисть сущ. *кулг (руки) *гайдолг (гроздь) *щетка (для покраски)
  китовый прил. *кита
  кишечник сущ. *чураш
  кишечный прил. *чен *чурий
  кишка сущ. *шерг (анат.)
  клад сущ. *ганз
  кладбище сущ. *кашмаш
  класть глаг. *тасса дотта (накладывать) *цхьаннахьа долла *Iодилла *чудолла
  клеить глаг. *хьамчаца вIашагIалотаде
  клей сущ. *хьамча
  клинок сущ. *аьшк
  клубника сущ. *баьца комараш
  клубок сущ. *орг
  клюв сущ. *зIок
  ключ сущ. *хьаст (родник) *шовда (родник) *дIоагIа
  клясться глаг. *чIоагIо тешаве *дув баа *чIоагIо е
  клятва сущ. *дув
  книга сущ. *книжка
  книжный прил. *книжни *книжкай
  книзу нареч. *Iочу
  ковер сущ. *кIувс
  ковровый прил. *кIувса
  ковш сущ. *чами *кода
  когда нареч. *цкъаза (неопр.) когда езжу пешком, когда верхом цкъаза говраца вода, цкъаза гIаш воду *маца (вопр.) союз *=ча я вернусь, когда закончу работу со юхавоагIоргва болх йистебаьккхача
  когда-нибудь нареч. *цIаккха а *вIалла а *мичча хана цкъа *цкъа
  когда-то нареч. *цкъа цхьан хана (давно) *мичча хана цкъа (когда-нибудь, в будущем)
  кое-где нареч. *цхьайолча моттигашка
  кое-как нареч. *эсала (небрежно) *халла (с трудом) *во (небрежно)
  кое-кто местоим. *цхьабараш
  кое-куда нареч. *цхьаццанахьа
  кое-что местоим. *цхьайола
  кожа сущ. *телат (материал) *тIоарска (материал) *нихь *цIока
  кожаный прил. *нахьара *тIоарска *телата
  кожура сущ. *чкъор *чIорг
  коза сущ. *газа
  козел сущ. *бож
  козий прил. *газа
  козленок сущ. *бIийг
  козлиный прил. *божлой *бежа
  козырь сущ. *кхозар (в разн.знач.)
  колбаса сущ. *марш
  колготки сущ. *колготкаш
  коленный прил. *гона
  колено сущ. *го
  колесный прил. *чархий
  колесо сущ. *чарх
  количество сущ. *дукхал *массал
  колодец сущ. *гIув
  кольцевой прил. *гIозара *чIогара
  кольцо сущ. *чIуг
  колючий прил. *морса
  комар сущ. *зунгат
  комариный прил. *зунгата
  комната сущ. *цIа
  комнатный прил. *цIен
  конец сущ. *бухь (кончик) *духь *юхь (предел) *чаккхе (завершение)
  конечно вв.слово *шеко йоаццаш *=те (воскл.) *дувцилга йоаццаш (воскл.)
  конечный прил. *керттера (завершающий, в смысле "основной") *тIеххьара (последний)
  конский прил. *дой *говрий *дошлой (состоящ.из коней)
  конура сущ. *жIале цIалг *жIале бу
  конфета сущ. *конфет
  кончить глаг. *чакхдаккха *йистедаккха
  кончиться глаг. *чакхдала
  конь сущ. *ды *говр
  копать глаг. *ахка (разрыхлять) *даха (выкапывать) *баккха (рыть)
  копить глаг. *гулде *Iоаде
  кора сущ. *коаст
  корабль сущ. *кема
  коран сущ. *къорIа
  коренные зубы сущ. *кхалаш
  корень сущ. *овла
  коридор сущ. *уйче
  коридорный прил. *уйчен
  корка сущ. *чIорг
  корм сущ. *доакъар
  коробка сущ. *кIопилг *ботт *гIутакх
  корова сущ. *етт
  коровий прил. *Iатта
  королева сущ. *паччахьа сесаг
  король сущ. *паччахьа
  короткий сущ. *лоаца да прил. *лоаца
  коротко нареч. *лоацца
  корыто сущ. *гий *ний
  коса сущ. *керта кIеж (волосы) *мангал (сельхоз.орудие)
  косить глаг. *хьакха (скашивать)
  костер сущ. *гаьний кушка *ара лотаяь цIи *йоалаш йога деса
  кость сущ. *тIехк
  костюм сущ. *барзкъа
  костяной прил. *тIехка
  кот сущ. *маIа циск
  котел сущ. *яй
  котенок сущ. *циска кIориг
  который местоим. *малагIа (вопр.) который из вас? шох малагIа? *массалагIа
  кофе сущ. *кофи
  кофейный прил. *кофейни
  кошачий прил. *циска
  кошелек сущ. *бохча
  кошка сущ. *циск
  кошма сущ. *бIегIанг *ферта
  краденый сущ. *лочкъаяъ хIама (в знач.сущ.) прил. *лочкъадаь
  кража сущ. *къоал
  край сущ. *йист *мохк (страна)
  крайний прил. *йистера (находящийся на краю) *тIеххьара (предельный) *геттара чIоагIа (очень сильный)
  красавец сущ. *хоза саг
  красавица сущ. *хоза кхалсаг
  красивый прил. *эзди (порядочный, перен.) *хоза
  красить глаг. *басар де *басар хьакха
  краска сущ. *басар
  краски сущ. *бесаш
  красный прил. *цIе
  красота сущ. *хозал
  красть глаг. *къоал де *лочкъаде
  крашеный прил. *басар хьекха *басар даь
  крепкий прил. *чIоагIа *денал дола (стойкий) *кхералургвоаца (стойкий)
  крепко нареч. *чIоагIа
  крест сущ. *жIарг
  крест-накрест нареч. *жIарга хьисапе
  кривить глаг. *соттаде *гоамде
  кривиться глаг. *сетта (о лице) *гоамдала
  кривой прил. *сетта *оагIора *гоама
  крик сущ. *цIогIа *мухь
  кричать глаг. *цIогIа детта *барт бетта (ругать) *мухь бетта
  кровавый прил. *цIеша деза (перен.)
  кровать сущ. *маьнги
  кровь сущ. *цIий
  кровяной прил. *цIе
  крокодил сущ. *сармак
  кроме предлог/послелог *совгI (вдобавок, кроме-того) *доацар (исключая)
  крошка сущ. *гIаргIа *цхьа гIаргIа (малое количество)
  круг сущ. *го
  круглый прил. *герга
  крупа сущ. *Iов *ишк *дуга
  крыло сущ. *ткъам
  крыса сущ. *цицхолг
  крысиный прил. *цицхолга
  крыша сущ. *тхов
  кстати вв.слово *деша юкъе
  кто местоим. *мала (вопр.) кто там? мала ва цига?
  кто-нибудь местоим. *моллагIа цаI (кто-либо) *маллагIа вале а (кто-либо)
  кто-то местоим. *цхьа саг *цаI
  куда нареч. *сенга (вопр.и относ.) *мича (вопр.и относ.)
  куда-нибудь *миччахьа цхьаннахьа (куда-либо)
  куда-то *цхьаннахьа
  кукла сущ. *теник
  кукуруза сущ. *хьажкIа
  кулак сущ. *бий
  кумык сущ. *гIумке
  кумыкский прил. *гIумкий
  купать глаг. *лувчаде
  купаться глаг. *лувча
  купить глаг. *эца
  купля сущ. *эцар
  купля-продажа сущ. *эцар-йохкар
  курильщик сущ. *гIаьле увзар
  куриный прил. *котама
  курить глаг. *тхьамка оза *гIаьле оза
  курица сущ. *котам
  кусок сущ. *чIегилг *бIалг
  куст сущ. *кIотарг
  кустарник сущ. *кIотаргаш
  кухня сущ. *кухни
  кухонный прил. *кухня леладу
  куча сущ. *гув


  Л

  лад сущ. *машар (мир) *барт тар (мир)
  ладить глаг. *барт тайна хила
  ладно *мегад (воскл.)
  ладонь сущ. *тIаьръюкъ
  лапа сущ. *тIа (передняя) *тIоамар *тIод *ког
  лапша сущ. *гарзаш
  ласковый прил. *хьесталуш дола
  ласточка сущ. *чIагарг
  лгать глаг. *харц ле *оапаш бувца
  лев сущ. *лом
  левша сущ. *аьрдиг
  левый прил. *аьрда
  легкие сущ. *пехкаш (анат.)
  легкий прил. *дай (по весу) *атта (нетрудный)
  легко нареч. *атта
  легкость сущ. *аттал *дайл
  лед сущ. *ша
  ледяной прил. *ша санна шийла (холодный) *шан (изо льда)
  лежать глаг. *вижа алла *алла (находиться)
  лежачий прил. *вижа улла
  лезвие сущ. *дитт
  лезть глаг. *юкъегIорта (вмешиваться) *тIавала (на предмет)
  лекарство сущ. *молха
  ленивый прил. *мекъа
  лентяй сущ. *мекъа саг
  лень сущ. *мекъал
  лепешка сущ. *чопильг (???) *олг
  лес сущ. *хьу
  лесной прил. *хьуна
  лестница сущ. *лоами *лагIаш
  летать глаг. *лела
  лететь глаг. *да *даха
  летний прил. *ахкан
  лето сущ. *ахка
  летом нареч. *аьхкий
  лечить глаг. *дарбаш де
  лечиться глаг. *шийна дарба дайта
  лечь глаг. *дижа *Iодижа (для спания)
  ли междом. *-те придешь ли ты? воагIоргвий-те хьо? *хьогI (употр.при глагол-сказуемом) *=теш (употр.при глагол-сказуемом)
  линия сущ. *така *мугI (ряд)
  лиса сущ. *цогал *цогала цIока
  лисий прил. *цогала
  лист сущ. *каьхат (бумажный) *гIа (ботан.) *лорд (ботан.)
  листва сущ. *гIаш
  лить глаг. *Iочудахийта *Iодахийта
  лицевой прил. *юхьа
  лицо сущ. *юхь *бакъахье (лицевая сторона)
  лично нареч. *айса (я сам)
  лишний прил. *сов (избыточный) *ца эша (ненужный)
  лишь междом. *мара (только) *-шше (как только) *-ма (как только)
  лоб сущ. *хьажа
  лобный прил. *хьажа
  ловец сущ. *лувцашвар
  ловить глаг. *лувца
  ловля сущ. *лувцар *дахар
  ложка сущ. *Iаг
  ложный прил. *харц (неправильный) *гIалат дола (ошибочный)
  ложь сущ. *оап
  локоть сущ. *гола
  ломаный прил. *кагьенна
  ломать глаг. *кагде *дохаде (разрушать)
  ломаться глаг. *кагдала
  лопата сущ. *бел *бахьа
  лук сущ. *хох
  луковый прил. *хоха
  луна сущ. *бутт
  лунный прил. *бетта *беттала
  лучше прил. *дикагIа (сравн., а также ввод.слово)
  львенок сущ. *кIориг
  львиный прил. *лома
  львица сущ. *кхал лом
  любимый сущ. *дукха везаш вар прил. *дукха везаш вола
  любить глаг. *деза *тIера хила (чем-то заниматься)
  любовник сущ. *везарг
  любовница сущ. *езарг
  любовь сущ. *безам
  любой местоим. *моллагIа
  любящий прил. *везаш вола
  люди сущ. *нах *адамаш
  людской прил. *адамий *халкъа *наьха
  лягушка сущ. *пхьид
  лягушонок сущ. *пхьида кIориг


  М

  магазин сущ. *тика
  маленький прил. *зIамига *кIезига (незначительный)
  мало нареч. *кIезига (немного) *кхоачам болаш доаца (недостаточно)
  мальчик сущ. *кIаьнк
  мама сущ. *нани *нана
  масло сущ. *даьтта
  масляный прил. *даьтта
  мат сущ. *нанна хьожабар (ругательство) *нанна биллар (ругательство)
  материнский прил. *наьна
  матрас сущ. *мотт
  мед сущ. *моз
  медведица сущ. *кхал ча
  медведь сущ. *ча
  медвежий прил. *чай
  медвежонок сущ. *чай тоанг
  медленно нареч. *лаьгIо *шортта *сих ца луш *саббарагI
  медленный прил. *лаьгIа *саббаре *сих ца луш деш дола
  медный прил. *цIаста *геза
  медовый прил. *меза
  медь сущ. *цIаста
  между предлог/послелог *шоайла (среди) *вIаши (среди) *юкъе
  меньше нареч. *кIезагагIа (сравн.)
  менять глаг. *хувца
  меняться глаг. *хувца *хувцадала
  меняющийся прил. *хувцалуш дола
  мерзнуть глаг. *шелдала
  мерить глаг. *диста (примерять) *гIаьхьа хулий хьажа (примерять)
  мертвый сущ. *веннар прил. *дакъа (?о растен.) *венна *венна саг
  местный прил. *моттигера
  место сущ. *моттиг
  место рождения сущ. *ваь моттиг
  месть сущ. *чIир *бекхам
  месяц сущ. *бутт
  месячный прил. *бетта (от слова "месяц")
  мечеть сущ. *маьждиг
  мечта сущ. *цхьан хIаманга догдоахаш *сатувсаш еш йола уйла
  мечтать глаг. *цхьан хIаманга догдоахаш *сатувсаш уйла е
  мешать глаг. *юкъегIерта *новкъарло е (на вопр."кому?") *новкъа хила (на вопр."кому?") *кегаде (помешивать) *вIашагIъэде (смешивать)
  мешок сущ. *лаьжг (кожаный) *гали
  мизинец сущ. *цIаза пIелг
  мимо *юхегIолла
  мир сущ. *дуне (земля, среда) *машар (мирное существование)
  мириться глаг. *машар бе *машар та (???)
  младше нареч. *зIамагIа
  младший прил. *зIамига вола (по возрасту) *лохехьара (по положению)
  мне местоим. *сона (дат.пад.от "я")
  мнение сущ. *уйла
  многие нареч. *дукха
  много нареч. *дукха
  многовато нареч. *дукхо
  многое сущ. *дукхадар
  много раз *дуккхаза
  мной местоим. *соца (мною, творит.пад.от "я")
  мною местоим. *сох (???со мною, веществ.пад.от "я")
  могила сущ. *каш
  могильный прил. *каша
  можно *дулургда (возможно) *мегаргда (разрешается, возможно)
  мозг сущ. *хьоа *тIум
  мозговой прил. *хьаь
  мозоль сущ. *ахкарг *шонк
  мой местоим. *са
  мокнуть глаг. *тIоададала
  мокро нареч. *тIаьда я
  мокрый прил. *тIаьда
  мол *йоахар (как-будто, разг.)
  молитва сущ. *ламаз *дIуа
  молиться глаг. *ламаз де *дIуа де
  молния сущ. *тIоа *ди
  молодежь сущ. *кагий нах
  молодец сущ. *кIант *визза къонаха *визза кIант (похвала)
  молодой прил. *керда (недавно появившийся) *къона
  молодость сущ. *къонал
  молоко сущ. *шура
  молоток сущ. *гон *жIов
  молочный прил. *шурий *шурийла даь
  молчать глаг. *дIа ца хайта *йист ца хила *дIа ца дувца *сатем ца боабе *къамаьл ца де *дIа ца ала *тата ца де
  морда сущ. *бат
  море сущ. *форд *форд санна дукха (множество, перен.)
  мороз сущ. *шелал
  морской прил. *форда
  мост сущ. *тIий
  моча сущ. *чиш
  мочь глаг. *низ кхача (иметь возможность) *торо хила (иметь возможность) *бокъо хила (иметь разрешение) *йиш хила (иметь разрешение) *мага (иметь возможность)
  мощный прил. *низ бола *чIоагIа низ бола
  мощь сущ. *низ
  мстить глаг. *чIир леха *декха
  муж сущ. *мар
  мужество сущ. *къонахчал *денал *сагал
  мужчина сущ. *маIа маг (мужик)
  музыка сущ. *йиша (???) *оаз *мукъам
  мука сущ. *хьоар (для теста)
  муравей сущ. *зунгат
  муравьиный прил. *зунгатий
  мусор сущ. *нувхаш
  мусорный прил. *нувхий
  муха сущ. *моза
  мучить глаг. *хало хьегийта *Iазап озийта
  мучиться глаг. *хало хьега
  мучной прил. *хьоар леладу *хьоара
  мы местоим. *тхо (экскл.) *оаха (нами, экскл.эргат.пад.от "мы") *вай (инкл.и эргатив.пад.от "мы")
  мыло сущ. *сапа (???)
  мыльный прил. *сапа
  мыслить глаг. *уйла е
  мысль сущ. *уйла
  мыть глаг. *дила
  мытьё сущ. *дилар
  мыться глаг. *лувча
  мышиный прил. *дехкий
  мышца сущ. *маза бола дулх
  мышь сущ. *дахка
  мягкий прил. *кIаьда
  мягко нареч. *кIаьда
  мягкость сущ. *кIаьдал
  мять глаг. *хье (кожу и т.д.) *хьерчаде (бумагу, одежду и т.д.)
  мяч сущ. *бургац

 4. #4
  Ваш знакомый
  Guest

  Ответ: КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬ

  названия животных, птиц и насекомых, фигурирующие в книге Н. Кодзоева


  Акхакотам (я) – фазан.

  Алкхашк (я) – скворец.

  Балкъазар (я) – крот.

  Баппа (да) – одуванчик.

  Баскилг (да) – кузнечик.

  Бекарг (я) – кукушка.

  Бийдолг (ва) – гном.

  Бирнал (ба) – носорог.

  Богапхьид (я) – черепаха.

  Буне (да) – природа.

  Бурдолг (ба) – летучая мышь.

  БIарашдуарг (я) – белка.

  БIарзадахка (ба) – слепыш.

  Воатагар (я) – крокодил.

  Геза (да) – бронза.

  ГIагIа (да) – кольчуга.

  ГIарагIур (я) – журавль.

  ГIомарцогилг (да) – корсак.

  ГIулинг (я) – кхо ког бола фаьлга говр.

  Дадолг (я) – букашка.

  Дарта (да) – гриф.

  Довха (я) – улар.

  Жалкъорг (я) – шурка золотистая.

  Жуккарг (я) – трутень.

  Зоокарт (я) – зоопарк.

  ЗIий (я) – ёж.

  ЗIокаргали (я) – пеликан.

  Йилбазахийкхухьаргаш - тополиный пух, пушинки.

  Кер (да) – ястреб.

  Кукал (я) – кукушка.

  Куни (я) – кролик.

  Курс (я) – букет.

  Къажкъайг (я) – сорока.

  Къайг (я) – ворона.

  Къахьайг (я) – сойка.

  Къоракхокх (ба) – горлица.

  Къортилг, къортинг (я) – кеклик.

  Ластинг (да) – дрозд пестрый.

  Лекъ (я) – перепелка.

  Лехь (ба) – змея.

  Лийг (да) – косуля.

  Маймал (да) – обезьяна.

  Мецхилг (да) – стриж.

  Миккхал (да) – коршун.

  Митал (я) – улитка.

  Миха (я) – тополь.

  Моака (да) – обильное угощение.

  Мосар (я) – акха газа (серна).

  Нал (ба) – кабан.

  Петар (я) - птичий пух.

  Пилла (да) – слон.

  Сарсал (я) – тетерев.

  Села (ва) – гIалгай фаьлгашкара тIоа сегийташи ди деттийташи вола сигала дá.

  Селасат (да) – иволга.

  Сеткъарг (я) – светлячок.

  Соалорг (да) – куница.

  Солсакхокха (ба) – голубь кольчатый.

  Тадж (я) – шлем.

  Ткъов (я) – бIаьсти яьнначул тIехьагIа цхьан делха тIаьда лоаи догIеи.

  Тотакх (я) – дрофа.

  Тушол, тушолкотам (я) – удод.

  Урам (я) – улица.

  Ферх (я) – барс, леопард.

  ХьаргIа (я) – ворон.

  Хьовлашк (да) – мать-и-мачеха.

  Цахцал (я) – бурундук.

  Цестарг (я) – белка-летяга.

  ЦIаста (да) – медь.

  Чамакодилг (я) – головастик.

  Чарахь (ва) – охотник.

  Чкъайг (я) – галка.

  Чкъойг (я) – хорек.

  Човка (я) – грач.

  ЧIондарг (я) – скрипка.

  Шоршал (я) – дрозд.

  Шурткъа (да) – ласка.

  Эп (я) – хомяк.

  http://www.ingushetiya.ru/news/14250.html

 5. #5
  admin Аватар для dt52
  Регистрация
  27.05.2005
  Сообщений
  17,894
  Поблагодарил(а)
  690
  Получено благодарностей: 391 (сообщений: 290).

  Ответ: КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬ

  А англо-ингушского ни у кого нет? Или франко-ингушского? Можно шведско-вайнахский если есть у кого.
  Contra factum non est argumentum

 6. #6
  Старожил форума
  Регистрация
  27.02.2008
  Сообщений
  6,422
  Поблагодарил(а)
  1,121
  Получено благодарностей: 781 (сообщений: 547).

  Ответ: КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬ

  А я бы желала словарь ИНГУШСКО-ингушский! Что бы у каждого ингуша была возможность понять и принять своего собрата!;)

 7. #7
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,883
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 127 (сообщений: 108).

  Ответ: КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬ

  Цитата Сообщение от Магомедовна Посмотреть сообщение
  А я бы желала словарь ИНГУШСКО-ингушский! Что бы у каждого ингуша была возможность понять и принять своего собрата!;)
  А действительно... Я вот задумываюсь об этом в последнее время. Ведь у нас нет ингушского толкового словаря, чтобы он был ингушско-ингушский (чтобы на ингушском языке давалось объяснение слова).

  P.S. Я поняла, что Магомедовна не совсем об этом).
  P.P.S. А где, кстати, Магомедовна?

 8. #8
  Захожу иногда
  Регистрация
  27.02.2008
  Адрес
  Т1ой-Юрт
  Сообщений
  38
  Поблагодарил(а)
  3
  Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).

  Ответ: КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬ

  Вот здесь Ингушско-Русский словарь в виде jаvа приложения для телефона http://ingush.wen.ru/lib/DOSH.jad http://ingush.wen.ru/lib/DOSH.jar Попробуйте может кому понравиться не зря же я пыхтел :-) На мой взгляд удобно всегда под рукой и поиск слов как на компе работает Должен работать на большинстве моделей телефонов Если пойдет можно и Русско-Ингушский сделать Ваш первый и надеюсь не последний wap ингуш :-)

 9. #9
  Ветеран
  Регистрация
  06.04.2007
  Адрес
  столица Алании Магас
  Сообщений
  4,843
  Поблагодарил(а)
  0
  Получено благодарностей: 1 (сообщений: 1).

  Ответ: КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬ

  Цитата Сообщение от Neu4 Посмотреть сообщение
  Вот здесь Ингушско-Русский словарь в виде jаvа приложения для телефона http://ingush.wen.ru/lib/DOSH.jad http://ingush.wen.ru/lib/DOSH.jar Попробуйте может кому понравиться не зря же я пыхтел :-) На мой взгляд удобно всегда под рукой и поиск слов как на компе работает Должен работать на большинстве моделей телефонов Если пойдет можно и Русско-Ингушский сделать Ваш первый и надеюсь не последний wap ингуш :-)
  Баркал))
  “Всевышний сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, кто будет лучшим в деяниях и поступках” (см. Св. Коран, 67:2)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •